De Ladder- en Steigerkoning

Voorwaarden Schadeafkoop en Brand/diefstalregeling

voor schade aan of verlies van gehuurde zaken

ALGEMEEN
Op de aan de voorzijde vermelde huurovereenkomst zijn de algemene verhuurvoorwaarden De Steigerkoning B.V. van toepassing, welke voorwaarden onder meer een beperking van de aansprakelijkheid en een vrijwaringsbeding bevatten. Deze algemene verhuurvoorwaarden werden de huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst overhandigd en akkoord bevonden. De algemene verhuurvoorwaarden zijn ook te raadplegen op www.ladderensteigerkoning.nl. Op
verzoek kan een exemplaar worden toegezonden. Conform de verhuurvoorwaarden is de huurder aansprakelijk voor alle schade aan/door/in verband met het gehuurde. De huurder kan diens aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde middels onderstaande regelingen voor een groot deel beperken. Eventuele andere (mede) aansprakelijke partijen en/of derden kunnen geen rechten aan deze afkoopregelingen ontlenen. Uiteraard kan aansprakelijkheid voor schade door opzet of grove schuld nimmer afgekocht worden. Alle eerder bij huurof raamovereenkomst
overeengekomen schadeafkoopen/ of brand/diefstalregeling(en) komen hiermee te vervallen.
Daar waar “verhuurder" of daar waar De Steigerkoning B.V. staat, wordt daaronder (mede) verstaan: De Steigerkoning B.V. e/o gelieerde ondernemingen.

Dekkingsgebied
De regeling(en) is/zijn van toepassing op schadevoorvallen binnen Nederland – Buiten de Landsgrenzen dient men allereerst contact op te nemen betreffende voorwaarden.

Noncontribution clause
Onderstaande regeling(en) is/zijn niet van kracht indien huurder ter zake van een schadevoorval rechten kan ontlenen aan enige verzekering of andere voorziening of daaraan rechten had kunnen ontlenen indien onderhavige regeling(en) niet bestond(en).

A. SCHADEAFKOOPREGELING
De schadeafkoopregeling dekt schade aan het gehuurde met uitzondering van schade ten gevolge van brand, diefstal, vermissing, verduistering, verdwijning, inbraak en ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten. Voor opname van de schadeafkoopregeling geldt een procentuele toeslag van 9 % op het huurtarief. De Steigerkoning B.V. kan het aangaan van de schadeafkoopregeling als voorwaarde voor het aangaan van een huurovereenkomst stellen.
A.1. Voor wie geldt de regeling?
Voor de huurder van artikelen van De Steigerkoning B.V.
A.2. Voor welke objecten geldt de regeling?
Voor verhuurartikelen die vermeld worden op contracten waarop betaling (niet zijnde:
0,00!) voor de “Schadeafkoopregeling" vermeld wordt met uitzondering van de volgende “tabletop" artikelen: porcelein, glazen aardewerk.

De schadeafkoopregeling is niet van toepassing op door verhuurder bij derden ingehuurde verhuurartikelen.

A.3. Algemene voorwaarden voor de schadeafkoopregeling.
A.3.1. voorafgaand aan de huurperiode is een geldig en door de huurder ondertekende
huurovereenkomst opgemaakt. A.3.2. de huurder is alle uit de huurovereenkomst, en uit
de algemene voorwaarden van De Steigerkoning B.V. voortvloeiende plichten nagekomen.
A.3.3. eventuele bijzondere preventieve maatregelen, afgedrukt op het huurcontract,
zijn door de huurder opgevolgd. Bij machines zorgdragen voor gekeurde verlengkabels en een geaard stopcontact. Hoogwerkers voor buiten niet te gebruiken bij windkracht 7 of hoger
Brede steigers 130 cm of breder verankeren vanaf 8 meter vloerhoogte. Smalle steigers 75 cm verankeren vanaf 4 meter vloer. Bij binnengebruik van de steigers kan men onverankerd maximaal 2 meter hoger bouwen..
A.4. Voor welke periode geldt de regeling?
Gedurende de overeengekomen huurperiode, een en ander conform de algemene voorwaarden van verhuurder.
A.5. Verplichtingen in geval van schade
Zodra de huurder van een schadevoorval kennis draagt of redelijkerwijs had kunnen
dragen is hij verplicht om:
A.5.1.1. de schade terstond aan de verhuurder te melden; A.5.1.2. alle medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade, meer in het bijzonder de aanwijzingen van de verhuurder op te volgen, de gevraagde inlichtingen en documenten te verstrekken resp. overleggen en zich te onthouden van handelingen die de belangen van de verhuurder kunnen schaden.
A.5.1.3 indien reparatie niet door de technische dienst van verhuurder verricht wordt, dient de reparatieopdracht door verhuurder schriftelijk vooraf goedgekeurd te zijn. De schadeafkoopregeling biedt geen dekking indien aan een of meer van deze voorwaarden niet is voldaan.
A.6. Vaststelling van de schade
Afstand van regres, indien krachtens deze regeling van toepassing, betreft uitsluitend de materiële schade aan het gehuurde, behoudens eigen risico's. De schade wordt vastgesteld door de technische dienst van de verhuurder. Indien de huurder niet akkoord gaat met de aldus vastgestelde schade, heeft de huurder het recht een onafhankelijke deskundige te benoemen. Indien de huurder niet binnen drie werkdagen na ontvangst van de door verhuurder verstrekte schadeopgave, of, bij gebreke daarvan, binnen drie werkdagen na ontvangst van de (schade)factuur bezwaar aantekent èn een onafhankelijke deskundige benoemt, wordt de huurder geacht (alsnog) met de schadevaststelling akkoord te gaan. Alle kosten van door of namens de huurder ingeschakelde deskundige(n) alsmede huurderving/bedrijfsschade die samenhangt met schadevaststelling door of namens de huurder blijven resp. komen voor rekening van de huurder.
A.8. Onzorgvuldig en/of ondeskundig gebruik, handelen of nalaten onder onzorgvuldig en/of ondeskundig gebruik, handelen of nalaten wordt mede, doch niet uitsluitend verstaan: gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het desbetreffende artikel bestemd is, bediening door niet gecertificeerde of (wettelijk) niet gekwalificeerde/onbevoegde personen, niet tijdig bijvullen van of gebruik van onjuiste olie, smeermiddelen, brandstof, antivries, onjuist of niet gebruiken van stempels, overbelasting of belading, verrichten van reparaties, uitschakelen van
(veiligheids)voorzieningen en/of andere (deel)systemen, kantelen vanwege een te grote hellingshoek, handelen in strijd met de aanwijzingen van de verhuurder en/of fabrikant en/of handleiding en/of op het huurcontract afgedrukte aanwijzigingen, onjuist of ongeschikt transport, handelen in strijd met een wettelijke plicht of (plaatselijke) verordening. Voor ontzegging van de dekking is causaal verband tussen het ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten en de schade niet vereist.
A.9. Eigen risico schadeafkoopregeling
Op de schadeafkoopregeling is per gebeurtenis een eigen risico van toepassing. Op de huurovereenkomst staat bij elk verhuurd artikel, indien de schadeafkoopregeling daarop van toepassing kan zijn, tot welke (eigen risico) categorie (1 t/m 5) het betreffende artikel behoort. Aan de hand van deze categorie kan uit onderstaande tabel het eigen risico afgelezen worden.
Eigen risico's per categorie schadeafkoopregeling

Categorie Eigen risico
1 € 50,00
2 € 200,00
3 € 500,00
4 € 1.000,00
5 € 2.000,00

Het eigen risico geldt per artikel.
A.10. Overige bepalingen
Wanneer de schadeafkoopregeling gaan de bepalingen daarvan, bij strijdigheid, voor op de bepalingen van de algemene voorwaarden van De Steigerkoning B.V. Overigens blijven de algemene voorwaarden, al dan niet aanvullend, van kracht. Verhuurder kan opname van de schadeafkoopregeling te allen tijde en zonder opgaaf van reden weigeren.

B. BRAND/DIEFSTALREGELING
De brand/diefstalregeling voorziet in beperking van de aansprakelijkheid van de huurder met betrekking tot de gehuurde artikelen in geval van brand of diefstal. Voor opname van de brand/diefstalregeling geldt een procentuele toeslag van 4,2% op het huurtarief.
Op de brand/diefstalregeling is per gebeurtenis een eigen risico van toepassing. Dit eigen risico is afhankelijk van de dagwaarde van het betreffende object op de ingangsdatum van de huurovereenkomst (zie B.10.). Schade die niet onder de dekking van de brand/diefstalregeling valt, dient geheel door de huurder gedragen te worden. In dergelijke gevallen blijven de algemene voorwaarden van De Steigerkoning B.V. onverminderd van kracht.
De Steigerkoning B.V. kan het aangaan van de brand/diefstalregeling als voorwaarde voor het aangaan van een huurovereenkomst stellen. In een dergelijk geval kan de huurder bij wijze van alternatief bij het sluiten van de huurovereenkomst een door de huurder zelf afgesloten verzekering overleggen waaruit blijkt dat de van verhuurder gehuurde artikelen verzekerd zijn en waarin De Steigerkoning B.V. e/o gelieerde ondernemingen als uitkeringsgerechtigde opgenomen is. Eventuele eigen risico's in een dergelijke verzekering blijven volledig voor rekening van de huurder. De uiteindelijke beslissing of de aldus overlegde verzekering de eerder opgelegde verplichting tot het aangaan van de brand/diefstalregeling opheft, blijft aan De Steigerkoning B.V.
B.1. Voor wie geldt de regeling?
Voor de huurder van artikelen van De Steigerkoning B.V. e/o gelieerde ondernemingen.
De brand/
diefstalregeling is niet beschikbaar voor particulieren.
B.2. Voor welke artikelen geldt de regeling?
Voor verhuurartikelen die vermeld worden op contracten waar op betaling (niet zijnde: 0,00!) voor de “brand/diefstalregeling" vermeld wordt, met uitzondering van de volgende “tabletop"
artikelen: porcelein, glas en aardewerk. De brand/diefstalregeling is niet van toepassing op door verhuurder bij derden ingehuurde verhuurartikelen.

B.3. Voor welke periode geldt de regeling?
Gedurende de overeengekomen huurperiode, een en ander conform de algemene
voorwaarden van verhuurder.
B.4. Voor welke risico's is de regeling van toepassing?
De regeling is van toepassing voor verlies van of schade aan het artikel of een deel
daarvan door diefstal, inbraak of brand.
B.5. Voorwaarden brand/diefstalregeling
B.5.1. er is een geldige, door de huurder ondertekende, verhuurovereenkomst vóór de
aanvang van de huurperiode opgemaakt.
B.5.2. de door verhuurder aangegeven preventieve mogelijkheden zijn door de huurder
opgevolgd.
B.5.3. er is sprake van braak. Braak zal slechts worden aangenomen indien er uiterlijk
duidelijk waarneembare sporen van braak zijn.
Artikel B.5.3. heeft uitsluitend betrekking op het diefstal en inbraakrisico.
B.5.4. ten aanzien van handgereedschap, (lichtmast)aggregaten en compressoren geldt als aanvullende dekkingsbeperking dat de diefstal slechts gedekt is na braak aan een deugdelijk afgesloten pand of een deugdelijk afgesloten gedeelte van een pand, niet zijnde een directie of werkkeet, waarin hetgeen is gestolen zich bevond.
B.5.5. machines dienen daar waar mogelijk beveiligd te worden met een slot.
De brand/diefstalregeling biedt geen dekking indien aan een of meer van deze voorwaarden niet is voldaan.
B.6. Uitsluitingen
B.6.1. De brand/diefstalregeling biedt geen dekking:
B.6.1.1. als de diefstal of de brand het beoogde of zekere gevolg is van een handelen of nalaten van de huurder; B.6.1.2. als de huurder onvoldoende zorg voor het object te verwijten valt;
B.6.1.3. als de diefstal of de brand door huurder of diens personeel is veroorzaakt;

B.6.1.4. als de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat of ter beschikking stelt, tenzij De Steigerkoning B.V. daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend;
B.6.1.5. als de schade is ontstaan uit, veroorzaakt door, opgetreden bij gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, dan wel atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan;
B.6.1.6. als de schade is
ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
B.7. Verplichtingen in geval van schade
Zodra de huurder van een schadevoorval kennis draagt of redelijkerwijs had kunnen dragen is hij verplicht om:
B.7.1. de gebeurtenis onmiddellijk aan De Steigerkoning B.V. te melden;
B.7.2. in geval van diefstal van het object onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en een afschrift van het procesverbaal van aangifte aan verhuurder te overleggen;
B.7.3. alle medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade, meer in het bijzonder de aanwijzingen van de verhuurder op te volgen, de gevraagde inlichtingen en documenten te verstrekken resp. overleggen en zich te onthouden van handelingen die de belangen van de verhuurder kunnen schaden. Indien aan een of meer van deze voorwaarden niet of niet volledig is voldaan zal deze regeling geen dekking bieden.
B.8. Vaststelling van de schade
Afstand van regres, indien krachtens deze regeling van toepassing, betreft uitsluitend de materiële schade aan het gehuurde, behoudens eigen risico's. De schade wordt vastgesteld door de technische dienst van de verhuurder. Indien de huurder niet akkoord gaat met de aldus vastgestelde schade, heeft de huurder het recht een onafhankelijke deskundige te benoemen. Indien de huurder niet binnen drie werkdagen na ontvangst van de door verhuurder verstrekte schadeopgave, of, bij gebreke daarvan, binnen drie werkdagen na ontvangst van de (schade)factuur bezwaar aantekent èn een onafhankelijke deskundige benoemt, wordt de huurder geacht (alsnog) met de schadevaststelling akkoord te gaan. Alle kosten van door of namens de huurder ingeschakelde deskundige(n) alsmede huurderving/bedrijfsschade die samenhangt met
schadevaststelling door of namens de huurder blijven resp. komen voor rekening van de huurder.

B.10. Eigen risico Brand/diefstalregeling
Op de brand/diefstalregeling is per gebeurtenis een eigen risico van toepassing. Op de huurovereenkomst staat bij elk verhuurd artikel, indien de brand/diefstalregeling daarop van toepassing kan zijn, tot welke (eigen risico) categorie (1 t/m 5) het betreffende artikel behoort. Aan de hand van deze categorie kan uit onderstaande tabel het eigen risico afgelezen worden.

Eigen risico's per categorie brand/diefstalregeling

Categorie Eigen risico Maximum
1 20% dagwaarde € 300,00
2 20% dagwaarde € 1.200,00
3 20% dagwaarde € 3.000,00
4 20% dagwaarde € 5.000,00
5 20% dagwaarde € 5.000,00

Het eigen risico geldt per artikel.
B.11. Overige bepalingen
Alle verhuurartikelen blijven eigendom van De Steigerkoning B.V, ongeacht de eventuele toepassing van de brand /diefstalregeling. Facturatie en betaling van de schade of het eigen risico in geval van diefstal behelst geen eigendomsoverdracht. Wanneer de brand/diefstalregeling overeengekomen wordt, gaan de bepalingen daarvan, bij strijdigheid, voor op de bepalingen van de algemene voorwaarden van De Steigerkoning B.V. Overigens blijven de algemene voorwaarden, al dan niet aanvullend, van kracht. Verhuurder kan opname van de brand/diefstalregeling te allen tijde en zonder opgaaf van reden weigeren.

© De Steigerkoning B.V.